Main Menu

Cool Hits Counter

Who's Online

We have 5 guests online

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Welcome to Web มาตรฐานงานสุขศึกษา
เกณฑ์ประกวดหมู่บ้านต้นแบบ สุขภาพดี วิถีพอเพียง
ดาวน์โหลด  เกณฑ์ประกวดหมู่บ้านต้นแบบ สุขภาพดี วิถีพอเพียง ปี 2556 ที่่นี่ค่ะ
 
ประชุมวิชาการมาตรฐานงานสุขศึกษาสู่การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2013 08:04
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้จัดประชุมวิชาโครงการมาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้่อยเอ็ด โดย นางอาภารดี โคเวียง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ประธานเปิดการประชุม นางสุขสันต์ อินทรวิเชียร หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษา กล่าวรายงาน  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ในปี ๒๕๕๓ , ๒๕๕๔  และสถานบริการสาธารณสุขที่ขอรับรองใหม่ในปี ๒๕๕๖  รวมผุ้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน
Read more...
 
Download เกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕ ใหม่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 24 January 2013 10:53

แจ้ง สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

  • คณะกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา กองสุขศึกษา และสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา ๒๕๕๕ ใหม่ เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้กระชับขึ้น จึงขอแจ้งเกณฑ์มายังท่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการ ต่อไป ดังนั้นการประเมินในปีนี้ จะใช้เกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษาใหม่ ดังนี้
  • ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ ๑๖ ตัวชี้วัด  ๔๑ เกณฑ์ของ รพท.รพช.   ๓๖ เกณฑ์ของ รพ.สต. Download ที่ update ข่าวสาร ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขทั้ง ๓ ระดับ
Last Updated on Thursday, 24 January 2013 10:58
 
มส.๔ สำหรับ Reaccredit มาตรฐานงานสุขศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 24 January 2013 09:46
แจ้ง สถานบริการสาธารณสุข ที่จะ reaccredit มาตรฐานงานสุขศึกษา ให้ดำเนินการจัดทำเอกสาร มส.๔ ตามข้อมูล ใน powerpoint ประกอบด้วย เอกสาร ๓ ส่วน (ดูในรายละเอียดเพิ่มเติม ใน update ข่าวสาร)
Last Updated on Thursday, 24 January 2013 09:49
 
๘๑ รพช. รพ.สต. ขอรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 January 2013 13:21
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีสถานบริการสาธารณสุข ๘๑ แห่ง ส่งรายชื่อสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาจากองค์กรภายนอก
ขอให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งที่ สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ผลงานปี ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ส่ง เอกสารประกอบการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา มส.๔ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ฝ่ายสุขศึกษา สสจ.ร้อยเอ็ด ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดตรวจแนะนำ ก่อนส่งคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก อำเภอที่ส่งรับรองมีดังนี้ reaccredit ๗ แห่ง ได้แก่ รพช.อาจสามารถ/รพ.สต.โพธิ์ใหญ่/รพ.สต.โพธิ์ชัย/รพ.สต.บ้านคำแดง/รพ.สต.สระแก้ว/รพ.สต.กุดน้ำใส/รพ.สต.บ้านนาชม Accredit ๗๔ แห่งได้แก่  รพช.เมยวดี รพ.สต. สังกัด สสอ.อาจสามารถ (๔ แห่ง)/สสอ.เสลภูมิ (๑๙แห่ง) สสอ.สุวรรณภูมิ (๕ แห่ง)/ สสอ.พนมไพร (๑ แห่ง)/สสอ.ธวัชบุรี (๖ แห่ง)/สสอ.ทุ่งเขาหลวง (๕ แห่ง)/สสอ.หนองพอก (๑๐ แห่ง)/สสอ.ปทุมรัตต์ (๑๑ แห่ง)/สสอ.เชียงขวัญ (๗ แห่ง) สสอ.โพนทราย (๕ แห่ง)  ดุูรายละเอียดจากเมนู update ข่าวสาร คอลัมภ์ซ้ายมือ หน้า web นี้
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4

Polls

คุณคิดว่ามาตรฐานงานสุขศึกษาจำเป็นต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหน
 

Login Form