Main Menu

Login Form

Welcome to KM Center

ประชุมวิชาการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:57 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 13:12 น.

 

ประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์

(International Conference on Cancer Control for Health Equity

“Cancer Control in All Policies,”)

วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559

ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด    สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียน ได้ที่


http://www.healthregion7.net

 

 

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ

ขอเชิญชวนผู้วิจัยและผู้มีส่วนทำให้เกิดผลงานวิจัย R2R หรือผู้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย R2R

ส่งเรื่องเล่าเข้าประกวดในหัวข้อ ยิ่งรู้จัก ยิ่งรัก R2Rเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่    http://203.157.184.6/km101/km/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=35&Itemid=30

หรือ www.r2rthailand.org

 

 

เริ่มเปิดแล้ว/// KM Center Sasuk101

เขียนโดย Administrator

KM Center Sasuk101เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลียนเรียนรู้ 
เรื่องใหม่วันนี้
1.  "แผนพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2555" ในหมวดแผนงานโครงการครับ
2.  คู่มือ การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-72 เดือน ในหมวดคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานครับ

   

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สสจ.ร้อยเอ็ด

เขียนโดย suda วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 15:17 น.

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยวิถีแห่งความพอเพียง

พันธกิจ
1. พัฒนายุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ
2. บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
3. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพ
4. พัฒนาระบบและบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพระบบและบริการสุขภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
3. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ